geille meisjes cardate pijpen

Tenzij jij nog wat qua tijd kan regelen. Dan moet je wel meer betalen Ja okee maar wel alles zonder want heb daar echt geen zin meer in …. Ja alles zonder voor Ja okee en dan niet teveel op de tijd letten okee en we nemen snoepjes dat is relaxter.

Okee maar niet moeilijk doen he, werk een beetje mee graag. Je kan half 11 komen Ben er over 15 min om Ik ben er om Alles goed met oma? Ik wil weer hahaha om Hahaha je kan geen genoeg van me krijgen he?

Naar mij toch Liever vandaag dan morgen Dus ophalen om 11 u, daarna meteen naar mij, wanneer klaar meteen weer terug naar jou, goed? Belangrijk is ook te weten dat het niet voor maar voor procent doorgaat. Uit zendmastgegevens gegevens is gebleken dat het telefoonnummer [telefoonnummer] in gebruik bij [verdachte] op de volgende data en tijdstippen een zendmast in Hilversum aanstraalt:. Het nummer van [slachtoffer] bevindt zich dan ook in Hilversum.

Op deze tijdstippen is er ook contact tussen beide nummers. Onderzoek laptop en telefoon [verdachte]. Whatsappberichten tussen [verdachte] en [naam]. Op een in de slaapkamer van medeverdachte [medeverdachte] aangetroffen GSM Samsung, werd in de user accounts de accountnaam [naam] aangetroffen.

De daarbij behorende afbeelding werd herkend als zijnde [slachtoffer]. In alle gevallen was [nummer]. Nagenoeg alle conversaties hadden betrekking op het maken van een seksafspraak. Samenvattend werd er gereageerd op een advertentie op de site [naam]. Het telefoonnummer [telefoonnummer] dat gebruikt werd in een van de conversaties werd herkend als het telefoonnummer in gebruik bij [verdachte].

Dit contact komt 87 keer voor. In de tekst wordt verwezen naar [naam] [naam]. De gebruiker van het telefoonnummer geeft aan zichzelf [A] te noemen. Hij verwijst naar Mysterieland. Jij was toch eerst [naam]? Qua kleding gewoon iets sexy met hakken en mooie string en lingerie. Ik heb jou altijd goed behandeld en netjes betaald. Als ik zeg Mysteryland wat zeg jij dan? Ik wil vaste klant blijven.

Met je lekkere geile dikke ma pang pang mooie nauwe natte Pola! Ten aanzien van de verklaring van aangeefster. De verdediging heeft betoogd dat er twijfels geplaatst moeten worden bij de verklaringen van aangeefster. De rechtbank volgt de verdediging hierin niet en overweegt daartoe als volgt. Het is een feit van algemene bekendheid dat verklaringen over zaken die zich langer geleden hebben voorgedaan op details kunnen afwijken, en dat er bijvoorbeeld twijfel kan bestaan over de precieze of het aantal momenten waarop gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Over verdachte [verdachte] heeft [slachtoffer] echter expliciet verklaard dat zij juist alles van hem herinnerde omdat zij bang voor hem was, alert was hoe hij met haar omging en omdat hij alles van haar wist. Zij heeft ook zeer gedetailleerd over verdachte verklaard. De verklaringen van [slachtoffer] komen bovendien in essentie met elkaar overeen en vinden op relevante onderdelen steun in andere bewijsmiddelen, in het bijzonder de Whatsappgesprekken en de zendmastgegevens in onderling verband en samenhang bezien.

Daaruit volgt dat verdachte in ieder geval drie maal met [slachtoffer] heeft afgesproken en dat hij een vaste klant van haar was. Ook de Whatsappgesprekken met [naam] zijn relevant, nu verdachte kennelijk van mening was dat [naam] en [naam] [slachtoffer] dezelfde persoon waren. Uit deze Whatsappgesprekken met [naam] volgt weer dat verdachte een vaste klant was en bovendien dat hij graag wilde neuken en pijpen met condoom zoals altijd.

Dat onderschrijft de verklaring van [slachtoffer] dat zij vaker seks hebben gehad. Voorts doen in dit specifieke geval de door de verdediging genoemde onjuistheden het merk trainingspak, de kleur van de auto van verdachte, het halen van sigaretten voor verdachte, terwijl verdachte niet rookt aan de betrouwbaarheid van de verklaring op essentiële punten niet af. Te meer niet nu haar verklaring op deze punten in overwegende mate door verdachte wordt bevestigd in die zin dat verdachte een trainingspak droeg, in een lesauto reed en dat zij samen sigaretten hebben gekocht.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat de verklaring van aangeefster voor het bewijs kan worden gebruikt en verwerpt het verweer. Ten aanzien van de verklaring van verdachte. Verdachte heeft -samengevat- verklaard dat hij twee afspraken met [slachtoffer] heeft gehad, te weten op 29 juli en 3 augustus Op de eerste afspraak hebben zij zichzelf bevredigd.

Op de tweede afspraak hebben zij alleen in de auto rondgereden. Er is tussen hen geen sprake geweest van de tenlastegelegde seksuele handelingen. De verdere pogingen om contact met [slachtoffer] te maken waren niet gericht op seks, maar op gezelligheid.

Er heeft na 3 augustus geen ontmoeting meer plaatsgevonden, aldus verdachte. Het door de verdediging gevoerde verweer dat er geen sprake is geweest van seksueel binnendringen, dan wel ontuchtige handelingen, wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien.

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte op 29 juli , 3 augustus en 11 augustus seks heeft gehad met [slachtoffer]. De rechtbank ontleent deze data aan de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen, waaronder i dat op deze data zowel de telefoon van [slachtoffer] als van verdachte masten hebben aangestraald in Hilversum, terwijl de telefoon van verdachte in de daaromheen liggende periode geen masten in Hilversum heeft aangestraald en ii de inhoud van de Whatsappgesprekken tussen zowel [slachtoffer] en [medeverdachte] als tussen [slachtoffer] en verdachte waaruit de rechtbank concludeert dat op deze data verdachte en [slachtoffer] seks hebben gehad.

Bovendien heeft verdachte zelf verklaard dat daadwerkelijk een ontmoeting heeft plaatsgevonden op 29 juli en 3 augustus Ten aanzien van 11 augustus blijkt uit de chronologie van de Whatsappgesprekken tussen [slachtoffer] en verdachte, waarbij een gat van twee uur zit precies op het moment van de geplande afspraak, dat een afspraak tussen hen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Dat verdachte geen seks heeft gehad met [slachtoffer] op die data, acht de rechtbank gelet op de gebezigde bewijsmiddelen ongeloofwaardig. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank het primair tenlastegelegde meermalen seksueel binnendringen wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het lichaam van [slachtoffer] heeft gemasseerd en dat er seksueel contact in de woning van [verdachte] heeft plaatsgevonden.

De rechtbank zal verdachte van deze delen van de tenlastelegging partieel vrijspreken. De rechtbank zal gezien het feit dat de eerste afspraak tussen [verdachte] en [slachtoffer] plaatsvond op 29 juli en de laatste afspraak op 11 augustus , de pleegperiode beperken tot de periode van 29 juli tot en met 11 augustus Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad. De raadsman heeft hiertoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat, gelet op alle omstandigheden waaronder aangeefster geprostitueerd werd, verdachte voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht ten aanzien van de leeftijd van het slachtoffer en verontschuldigbaar heeft gedwaald ten aanzien van de leeftijd van aangeefster.

Voor zover de verdediging bepleit dat verdachte niet wist dat het slachtoffer nog geen zestien jaar was en hij dit ook niet kon weten, overweegt de rechtbank dat de in artikel van het Wetboek van Strafrecht genoemde leeftijden zijn geobjectiveerd, zodat opzet of schuld daaromtrent niet vereist is. De bescherming van de minderjarige staat in artikel van het Wetboek van Strafrecht centraal, hetgeen betekent dat verdachte een vergaande onderzoeksplicht heeft om achter de werkelijke leeftijd van de betrokken minderjarige te komen.

Voor een geslaagd beroep op afwezigheid van alle schuld is noodzakelijk dat gesproken kan worden van het volledig ontbreken van verwijtbare onwetendheid bij verdachte. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in de onderhavige zaak geen sprake. De rechtbank is van oordeel dat de situatie waaronder de prostitutie plaatsvond verdachte extra aanleiding gaf om zich van de leeftijd van het slachtoffer te vergewissen.

Uit het dossier blijkt immers - kort gezegd - dat verdachte niet naar een gereguleerd prostitutiegebied ging, maar via [naam]. Verdachte mailde met het e-mailadres dat in de advertentie stond en kreeg dan doorgegeven waar werd afgesproken.

De eerste keer was dit op het station. Bovendien adverteerde [slachtoffer] op de site [naam]. De omstandigheid dat [slachtoffer] er volgens verdachte niet als minderjarig uitzag, maakt dit niet anders. De rechtbank acht het een feit van algemene bekendheid dat uiterlijke kenmerken nooit absolute zekerheid omtrent een leeftijd kunnen verschaffen. Verdachte was bovendien een gewaarschuwd man omdat hij in het verleden al eerder wegens ontucht is veroordeeld.

Op grond van de voorhanden zijnde stukken en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht, is niet gebleken dat verdachte vóórdat hij [slachtoffer] ontmoette en seks met haar heeft gehad, enige moeite heeft gedaan om informatie te verkrijgen over de leeftijd van het slachtoffer.

Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen had dit gelet op de geschetste omstandigheden wel op zijn weg gelegen. Verdachte heeft dan ook verwijtbaar gehandeld. Verdachte heeft verklaard dat hij naar aanleiding van het eerste Whatsappcontact met [slachtoffer] en na de eerste afspraak het vermoeden had dat [slachtoffer] iemand anders was dan de persoon als wie ze zich voordeed.

Hij is toen gaan zoeken op internet en vond informatie over een meisje met de naam [slachtoffer] , dat op haar leek en dat een aantal jaren daarvoor vermist was geweest.

Uit deze informatie bleek ook dat dit meisje inmiddels 15 jaar moest zijn. Verdachte kreeg hierdoor argwaan en heeft [slachtoffer] naar haar leeftijd gevraagd en heeft verzocht om een volgende keer haar ID te tonen. Ook deze omstandigheden brengen, anders dan verdachte voorstaat, niet mee dat de verdachte aan zijn onderzoeksplicht ter zake heeft voldaan.

Integendeel, het feit dat op basis van op internet gevonden berichten over [slachtoffer] bij verdachte het gerechtvaardigd vermoeden was ontstaan dat zij 15 jaar was en verdachte nadien geen bewijs heeft ontvangen van [slachtoffer] waaruit bleek dat zij achttien jaar was, had voor verdachte reden moeten zijn om extra onderzoek te doen. Dit heeft verdachte echter ten onrechte nagelaten. Uit de zich in het dossier bevindende chatberichten die aan de latere ontmoetingen en pogingen daartoe vooraf gingen, volgt dat -anders dan verdachte heeft gesteld - de belangstelling van hem vervolgens ook niet uitging naar de leeftijd van [slachtoffer] , maar veeleer naar het organiseren van een nieuwe afspraak en mogelijke seks.

Wanneer werk je weer [naam]? Er is voorts geen andere omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar. De verdediging heeft bepleit dat verdachte primair moet worden vrijgesproken, althans subsidiair moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging althans meer subsidiair moet worden schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel, nu er geen reden was te vermoeden dat het slachtoffer jonger dan zestien jaar was.

Uiterst subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat een straf gelijk aan het voorarrest dient te worden opgelegd, gezien opgelegde straffen in soortgelijke zaken alsmede de psychische problematiek van verdachte.

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een meisje van vijftien jaar. Verdachte was destijds ruim veertig jaar. Verdachte heeft via internet een afspraak gemaakt met een prostituee, die op de site [naam]. Bovendien is verdachte, nadat hij vermoedens had dat het meisje jonger dan 16 jaar oud was, actief contact met haar blijven zoeken en heeft hij nog seksueel contact met haar gehad.

Dit rekent de rechtbank verdachte zeer zwaar aan, ook omdat verdachte in het verleden al eens tot een langdurige gevangenisstraf is veroordeeld wegens ontucht. Meisjes van deze leeftijd moeten in hun eigen tempo en zonder dwang of drang leren omgaan met hun zich ontwikkelende seksualiteit.

Zij moeten rustig hun eigen keuzes kunnen maken zonder dat iemand inbreuk pleegt op hun lichamelijke integriteit. Daarbij moeten zij beschermd worden tegen personen die door hun leeftijd overwicht op hen hebben. Het is een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik vaak schade toebrengt aan de geestelijke gezondheid van de betrokkene.

Verdachte heeft, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het meisje, zijn eigen genot op de voorgrond gesteld.

Het meisje was slachtoffer van mensenhandel. De rechtbank houdt er rekening mee dat verdachte hiervan niet op de hoogte was en hier ook geen rol bij heeft gehad. Daaruit volgt, zoals al is vermeld, dat verdachte in het verleden eerder is veroordeeld ter zake van een soortgelijk strafbaar feit, tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Deze veroordeling heeft verdachte er kennelijk niet van weerhouden opnieuw een vergelijkbaar strafbaar feit te begaan. Nu deze veroordeling meer dan vijf jaar oud is, zal de rechtbank deze veroordeling niet als strafverzwarend meewegen.

Uit de verschillende rapportages alsmede door de verdediging overgelegde stukken volgt dat verdachte een Dutchbatveteraan is, met zeer ernstige psychische klachten. Hij had zijn leven voor zijn aanhouding weer goed op de rit. Na zijn aanhouding en de detentie zijn de klachten weer verergerd en zijn eerdere klachten van herbelevingen en nachtmerries toegenomen.

Hij zal na zijn detentie mogelijk opnieuw een intensieve behandeling moeten ondergaan. Dat verdachte de ontucht volledig ontkent, en de aangifte van de hand wijst door te stellen dat de verklaring van aangeefster onbetrouwbaar is en aangeefster hem heeft misleid over haar leeftijd, maakt zijn gedrag des te zorgwekkender en verwijtbaarder.

Nu verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag neemt, en een eerdere veroordeling wegens ontucht verdachte er kennelijk niet van heeft weerhouden om weer de fout in te gaan, acht de rechtbank het risico op recidive dan ook aanwezig.

De rechtbank is echter van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf niet aansluit bij de straffen die in vergelijkbare gevallen zijn opgelegd, zodat de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde straf sterk zal matigen.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 15 maanden moet worden opgelegd. De rechtbank bepaalt dat een gedeelte van 5 maanden vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd van 3 jaren verbinden, opdat verdachte zo begeleid kan worden en hij ervan wordt weerhouden zich voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een nieuw strafbaar feit.

Daarnaast acht de rechtbank een contactverbod met [slachtoffer] , alsmede de in het dictum genoemde voorwaarden noodzakelijk. De behandeling van de vordering van [slachtoffer] , levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op. De rechtbank wijst dit deel van de vordering dan ook af. Voor het overige levert de behandeling van deze schadepost een onevenredige belasting van het strafproces op.

De vordering zal dan ook tot dat bedrag worden toegewezen, met dien verstande dat dit bedrag vermeerderd dient te worden met de wettelijke rente berekend van 11 augustus tot de dag der algehele voldoening. De vordering zal voor het overige deel niet-ontvankelijk verklaard worden. De benadeelde partij kan dat deel bij de burgerlijke rechter aanbrengen. Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken.

In het belang van de benadeelde partij voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel artikel 36f Sr aan verdachte opgelegd. De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 57 en van het Wetboek van Strafrecht. Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld. Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden. Bepaalt dat een gedeelte, te weten 5 maanden , van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 3 drie jaren navolgende bijzondere voorwaarden niet is nagekomen:. Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde. De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft;.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde: Reclassering Nederland moet blijven stellen. Vervolgens moet hij zich gedurende de proeftijd onder toezicht en leiding van de Reclassering Nederland blijven stellen en zich naar de door of namens die instelling te geven aanwijzingen gedragen, zolang deze instelling dat nodig vindt;.

De veroordeelde zal zich dan moeten houden aan de regels die door of namens de leiding van de polikliniek zullen worden gegeven;. Geeft aan genoemde instelling opdracht veroordeelde toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering is en bepaalt dat dit gedeelte kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter.

Wil je nu sex? Zij willen nu jouw harde pik voelen. Sex chat adult cardate rotterdam - gay massage Your email address will not be published. Cardate lekker pijpen Rotterdam Amsterdam Heb je zin in een cardate met een lekker geil sletje? Prive ontvangst woerden cardate rotterdam - gratis Trakteer jezelf eens op een onvergetelijk erotisch avontuur. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.

Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Ik kan je lekker pijpen mc! Sex porno film nl porn Erotische massage flevoland erotische massage voorburg Dames van plezier - Cardate. Ik kan goed pijpen en hou van sex. Diane's Secret Een sfeervol privéhuis sexclub in Den Haag.

..

Onderdanige slaaf drenthe sex

I am charming, sexy and intelligent. Hi, my name is Roxy 27 years old , i inv Hey kanjer, Zin om door dit geile sletje van 21 leeg gezogen te worden? Ik kan 's avonds thuis o Hey kanjer, Zin om door dit geile sle Hoi ik ben alessandra een sensuele spontane halfbloed. Discretie en hygiene vind ik erg belangrijk Hoi ik ben alessandra een sensuele spont Hoi,ik ben rooza een lieve,lekkere geile meid..

Hoi,ik ben rooza een lieve,lekkere geile Beste Heer, Ik dank u voor uw kostbare tijd. Ik ben een liefdevolle onafhankelijke escort, de Beste Heer, Ik dank u voor uw kostbar Kom je even langs dan en pik je op..?

Kom je even langs dan en Hi kanjers, Ben je ook zo lekker geil? Kom jij mij als 23 jarige lekker verwennen? Hi kanjers, Ben je ook zo lekker geil Hoi geile mannen, Ik ben gek op pijpen en wil jou laten voelen hoe lekker ik dat kan! Hoi geile mannen, Ik ben gek op pijpen Miss uit Nieuwegein. Een lekker geile hollandse dame vn 22 jaar! Ben jij op zoek naar een lekkere pijpdate dat ben je Een lekker geile hollandse dame vn 22 ja Hey daar Heb jij zin om even heerlijk te ontspannen op mijn of jouw achterbank , of misschien wel Hey daar Heb jij zin om even heerlijk Beschikbaar vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni.

Beide dagen vanaf 11 am. Beschikbaar vrijdag 8 juni en zaterdag Mia uit Den Haag. Hoi, leuk dat je kijkt Zin in een spannende en warme afleiding Wil je heerlijk bij mij op Hoi, leuk dat je kijkt Zin in ee Voor een goeie pijpdate zonder of met condoom met of zonder slikken moeten jullie bij de beste zijn Voor een goeie pijpdate zonder of met co Ben Jij die geile man die zijn harde lul lekker in mijn keeltje laat glijden Ben Jij die geile man die zijn harde lul Maak dan even tijd voor me vrij en dan Heyy, ik ben Layla, een lekker vol Marokkaans meisje, 23 jaar en supergeil.

Heb een knap gezichtje Heyy, ik ben Layla, een lekker vol Marok Hallo leuke mannen uit Roermond en omgeving heb jij zin om verwend te worden door een geil huisvrouw Hallo leuke mannen uit Roermond en omgev Hey heren en dames!

Vrijdag 8juni een heerlijk ontvangst Waalwijk. Een Warm ontvangst met een HEE Vrijdag 8juni een he Halloa jij ondeugende geile man Ben ji Goeiedag geilerds, Wie heeft er zin in een lekkere cardate nu in jouw auto? Ben een 23 jarige Goeiedag geilerds, Wie heeft er zin i Hey geile mannen Ik ben naomie 25 jaar lekker slank Braziliaans cup 65 b 49 kg zin in een geil Hey geile mannen Ik ben naomie 25 jaar Hallo geile lekkere mannen Ik ben cloe ik ben 25 jaar en ben Nederlands, ik heb maatje c van borst Hallo geile lekkere mannen Ik ben cloe Leuke jonge man van 28 Zoekt Een leuk Ook zo lekker geil?

Pik je me op? En mag ik je dan in jouw auto of buiten je auto verwe Lieverds, Ik ben geil!!! En wil een cardate vandaag!!! Hi im Luciana 24 years old from Spanien im new in Holland My Service is Anal. Hi im Luciana 24 years old from Spanien Hi im rafaela 24 years old for more info Heb jij zin je lekker te laten verwennen? Ik zit op jou te wachten Pijpen doe ik zonder to Heb jij zin je lekker te laten verwennen Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan.

Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage. Automonteurs Autorijles Betaling in natura Kappers Klusjes en onderhoud. Betaald sexcontact Gratis sexcontact. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar minimaal 18 jaar te zijn, de algemene voorwaarden van Tease Media B.

Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb. Ja, ik ga ermee akkoord. Sexjobs maakt gebruik van cookies. Dit zijn top advertenties. Uw advertentie ook promoten als top advertentie? Jaimy beschikbaar prive ontvangst Beschikbaar prive ontvangst Mijn naam is Jaimy blond haar blauwe mooie ogen.

Sexy blond tienermeisje vol maar lekker Beste keuze Hoi hoi,, Ik volle Nederlandse meisje 21jr woon achting, in een klein dorpje nabij utrecht doet aan Geile huisvrouw 35 zoekt Cardate! Geile boushra heeft zin Hee heren, Laat me raden opzoek na iets anders?geille meisjes cardate pijpen

Tenzij jij nog wat qua tijd kan regelen. Dan moet je wel meer betalen Ja okee maar wel alles zonder want heb daar echt geen zin meer in …. Ja alles zonder voor Ja okee en dan niet teveel op de tijd letten okee en we nemen snoepjes dat is relaxter. Okee maar niet moeilijk doen he, werk een beetje mee graag. Je kan half 11 komen Ben er over 15 min om Ik ben er om Alles goed met oma? Ik wil weer hahaha om Hahaha je kan geen genoeg van me krijgen he?

Naar mij toch Liever vandaag dan morgen Dus ophalen om 11 u, daarna meteen naar mij, wanneer klaar meteen weer terug naar jou, goed?

Belangrijk is ook te weten dat het niet voor maar voor procent doorgaat. Uit zendmastgegevens gegevens is gebleken dat het telefoonnummer [telefoonnummer] in gebruik bij [verdachte] op de volgende data en tijdstippen een zendmast in Hilversum aanstraalt:. Het nummer van [slachtoffer] bevindt zich dan ook in Hilversum. Op deze tijdstippen is er ook contact tussen beide nummers. Onderzoek laptop en telefoon [verdachte]. Whatsappberichten tussen [verdachte] en [naam]. Op een in de slaapkamer van medeverdachte [medeverdachte] aangetroffen GSM Samsung, werd in de user accounts de accountnaam [naam] aangetroffen.

De daarbij behorende afbeelding werd herkend als zijnde [slachtoffer]. In alle gevallen was [nummer]. Nagenoeg alle conversaties hadden betrekking op het maken van een seksafspraak. Samenvattend werd er gereageerd op een advertentie op de site [naam]. Het telefoonnummer [telefoonnummer] dat gebruikt werd in een van de conversaties werd herkend als het telefoonnummer in gebruik bij [verdachte].

Dit contact komt 87 keer voor. In de tekst wordt verwezen naar [naam] [naam]. De gebruiker van het telefoonnummer geeft aan zichzelf [A] te noemen. Hij verwijst naar Mysterieland. Jij was toch eerst [naam]?

Qua kleding gewoon iets sexy met hakken en mooie string en lingerie. Ik heb jou altijd goed behandeld en netjes betaald. Als ik zeg Mysteryland wat zeg jij dan? Ik wil vaste klant blijven. Met je lekkere geile dikke ma pang pang mooie nauwe natte Pola!

Ten aanzien van de verklaring van aangeefster. De verdediging heeft betoogd dat er twijfels geplaatst moeten worden bij de verklaringen van aangeefster. De rechtbank volgt de verdediging hierin niet en overweegt daartoe als volgt. Het is een feit van algemene bekendheid dat verklaringen over zaken die zich langer geleden hebben voorgedaan op details kunnen afwijken, en dat er bijvoorbeeld twijfel kan bestaan over de precieze of het aantal momenten waarop gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Over verdachte [verdachte] heeft [slachtoffer] echter expliciet verklaard dat zij juist alles van hem herinnerde omdat zij bang voor hem was, alert was hoe hij met haar omging en omdat hij alles van haar wist.

Zij heeft ook zeer gedetailleerd over verdachte verklaard. De verklaringen van [slachtoffer] komen bovendien in essentie met elkaar overeen en vinden op relevante onderdelen steun in andere bewijsmiddelen, in het bijzonder de Whatsappgesprekken en de zendmastgegevens in onderling verband en samenhang bezien. Daaruit volgt dat verdachte in ieder geval drie maal met [slachtoffer] heeft afgesproken en dat hij een vaste klant van haar was.

Ook de Whatsappgesprekken met [naam] zijn relevant, nu verdachte kennelijk van mening was dat [naam] en [naam] [slachtoffer] dezelfde persoon waren. Uit deze Whatsappgesprekken met [naam] volgt weer dat verdachte een vaste klant was en bovendien dat hij graag wilde neuken en pijpen met condoom zoals altijd.

Dat onderschrijft de verklaring van [slachtoffer] dat zij vaker seks hebben gehad. Voorts doen in dit specifieke geval de door de verdediging genoemde onjuistheden het merk trainingspak, de kleur van de auto van verdachte, het halen van sigaretten voor verdachte, terwijl verdachte niet rookt aan de betrouwbaarheid van de verklaring op essentiële punten niet af. Te meer niet nu haar verklaring op deze punten in overwegende mate door verdachte wordt bevestigd in die zin dat verdachte een trainingspak droeg, in een lesauto reed en dat zij samen sigaretten hebben gekocht.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat de verklaring van aangeefster voor het bewijs kan worden gebruikt en verwerpt het verweer. Ten aanzien van de verklaring van verdachte. Verdachte heeft -samengevat- verklaard dat hij twee afspraken met [slachtoffer] heeft gehad, te weten op 29 juli en 3 augustus Op de eerste afspraak hebben zij zichzelf bevredigd.

Op de tweede afspraak hebben zij alleen in de auto rondgereden. Er is tussen hen geen sprake geweest van de tenlastegelegde seksuele handelingen. De verdere pogingen om contact met [slachtoffer] te maken waren niet gericht op seks, maar op gezelligheid. Er heeft na 3 augustus geen ontmoeting meer plaatsgevonden, aldus verdachte. Het door de verdediging gevoerde verweer dat er geen sprake is geweest van seksueel binnendringen, dan wel ontuchtige handelingen, wordt weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang bezien.

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte op 29 juli , 3 augustus en 11 augustus seks heeft gehad met [slachtoffer]. De rechtbank ontleent deze data aan de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen, waaronder i dat op deze data zowel de telefoon van [slachtoffer] als van verdachte masten hebben aangestraald in Hilversum, terwijl de telefoon van verdachte in de daaromheen liggende periode geen masten in Hilversum heeft aangestraald en ii de inhoud van de Whatsappgesprekken tussen zowel [slachtoffer] en [medeverdachte] als tussen [slachtoffer] en verdachte waaruit de rechtbank concludeert dat op deze data verdachte en [slachtoffer] seks hebben gehad.

Bovendien heeft verdachte zelf verklaard dat daadwerkelijk een ontmoeting heeft plaatsgevonden op 29 juli en 3 augustus Ten aanzien van 11 augustus blijkt uit de chronologie van de Whatsappgesprekken tussen [slachtoffer] en verdachte, waarbij een gat van twee uur zit precies op het moment van de geplande afspraak, dat een afspraak tussen hen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Dat verdachte geen seks heeft gehad met [slachtoffer] op die data, acht de rechtbank gelet op de gebezigde bewijsmiddelen ongeloofwaardig. Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank het primair tenlastegelegde meermalen seksueel binnendringen wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het lichaam van [slachtoffer] heeft gemasseerd en dat er seksueel contact in de woning van [verdachte] heeft plaatsgevonden. De rechtbank zal verdachte van deze delen van de tenlastelegging partieel vrijspreken. De rechtbank zal gezien het feit dat de eerste afspraak tussen [verdachte] en [slachtoffer] plaatsvond op 29 juli en de laatste afspraak op 11 augustus , de pleegperiode beperken tot de periode van 29 juli tot en met 11 augustus Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De raadsman heeft hiertoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat, gelet op alle omstandigheden waaronder aangeefster geprostitueerd werd, verdachte voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht ten aanzien van de leeftijd van het slachtoffer en verontschuldigbaar heeft gedwaald ten aanzien van de leeftijd van aangeefster.

Voor zover de verdediging bepleit dat verdachte niet wist dat het slachtoffer nog geen zestien jaar was en hij dit ook niet kon weten, overweegt de rechtbank dat de in artikel van het Wetboek van Strafrecht genoemde leeftijden zijn geobjectiveerd, zodat opzet of schuld daaromtrent niet vereist is.

De bescherming van de minderjarige staat in artikel van het Wetboek van Strafrecht centraal, hetgeen betekent dat verdachte een vergaande onderzoeksplicht heeft om achter de werkelijke leeftijd van de betrokken minderjarige te komen. Voor een geslaagd beroep op afwezigheid van alle schuld is noodzakelijk dat gesproken kan worden van het volledig ontbreken van verwijtbare onwetendheid bij verdachte.

Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in de onderhavige zaak geen sprake. De rechtbank is van oordeel dat de situatie waaronder de prostitutie plaatsvond verdachte extra aanleiding gaf om zich van de leeftijd van het slachtoffer te vergewissen.

Uit het dossier blijkt immers - kort gezegd - dat verdachte niet naar een gereguleerd prostitutiegebied ging, maar via [naam].

Verdachte mailde met het e-mailadres dat in de advertentie stond en kreeg dan doorgegeven waar werd afgesproken. De eerste keer was dit op het station. Bovendien adverteerde [slachtoffer] op de site [naam]. De omstandigheid dat [slachtoffer] er volgens verdachte niet als minderjarig uitzag, maakt dit niet anders. De rechtbank acht het een feit van algemene bekendheid dat uiterlijke kenmerken nooit absolute zekerheid omtrent een leeftijd kunnen verschaffen.

Verdachte was bovendien een gewaarschuwd man omdat hij in het verleden al eerder wegens ontucht is veroordeeld. Op grond van de voorhanden zijnde stukken en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht, is niet gebleken dat verdachte vóórdat hij [slachtoffer] ontmoette en seks met haar heeft gehad, enige moeite heeft gedaan om informatie te verkrijgen over de leeftijd van het slachtoffer.

Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen had dit gelet op de geschetste omstandigheden wel op zijn weg gelegen. Verdachte heeft dan ook verwijtbaar gehandeld. Verdachte heeft verklaard dat hij naar aanleiding van het eerste Whatsappcontact met [slachtoffer] en na de eerste afspraak het vermoeden had dat [slachtoffer] iemand anders was dan de persoon als wie ze zich voordeed. Hij is toen gaan zoeken op internet en vond informatie over een meisje met de naam [slachtoffer] , dat op haar leek en dat een aantal jaren daarvoor vermist was geweest.

Uit deze informatie bleek ook dat dit meisje inmiddels 15 jaar moest zijn. Verdachte kreeg hierdoor argwaan en heeft [slachtoffer] naar haar leeftijd gevraagd en heeft verzocht om een volgende keer haar ID te tonen. Ook deze omstandigheden brengen, anders dan verdachte voorstaat, niet mee dat de verdachte aan zijn onderzoeksplicht ter zake heeft voldaan.

Integendeel, het feit dat op basis van op internet gevonden berichten over [slachtoffer] bij verdachte het gerechtvaardigd vermoeden was ontstaan dat zij 15 jaar was en verdachte nadien geen bewijs heeft ontvangen van [slachtoffer] waaruit bleek dat zij achttien jaar was, had voor verdachte reden moeten zijn om extra onderzoek te doen.

Dit heeft verdachte echter ten onrechte nagelaten. Uit de zich in het dossier bevindende chatberichten die aan de latere ontmoetingen en pogingen daartoe vooraf gingen, volgt dat -anders dan verdachte heeft gesteld - de belangstelling van hem vervolgens ook niet uitging naar de leeftijd van [slachtoffer] , maar veeleer naar het organiseren van een nieuwe afspraak en mogelijke seks.

Wanneer werk je weer [naam]? Er is voorts geen andere omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

De verdediging heeft bepleit dat verdachte primair moet worden vrijgesproken, althans subsidiair moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging althans meer subsidiair moet worden schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel, nu er geen reden was te vermoeden dat het slachtoffer jonger dan zestien jaar was. Uiterst subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat een straf gelijk aan het voorarrest dient te worden opgelegd, gezien opgelegde straffen in soortgelijke zaken alsmede de psychische problematiek van verdachte.

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een meisje van vijftien jaar. Verdachte was destijds ruim veertig jaar. Verdachte heeft via internet een afspraak gemaakt met een prostituee, die op de site [naam]. Bovendien is verdachte, nadat hij vermoedens had dat het meisje jonger dan 16 jaar oud was, actief contact met haar blijven zoeken en heeft hij nog seksueel contact met haar gehad.

Dit rekent de rechtbank verdachte zeer zwaar aan, ook omdat verdachte in het verleden al eens tot een langdurige gevangenisstraf is veroordeeld wegens ontucht. Meisjes van deze leeftijd moeten in hun eigen tempo en zonder dwang of drang leren omgaan met hun zich ontwikkelende seksualiteit. Zij moeten rustig hun eigen keuzes kunnen maken zonder dat iemand inbreuk pleegt op hun lichamelijke integriteit. Daarbij moeten zij beschermd worden tegen personen die door hun leeftijd overwicht op hen hebben.

Het is een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik vaak schade toebrengt aan de geestelijke gezondheid van de betrokkene. Verdachte heeft, met miskenning van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het meisje, zijn eigen genot op de voorgrond gesteld.

Het meisje was slachtoffer van mensenhandel. De rechtbank houdt er rekening mee dat verdachte hiervan niet op de hoogte was en hier ook geen rol bij heeft gehad. Daaruit volgt, zoals al is vermeld, dat verdachte in het verleden eerder is veroordeeld ter zake van een soortgelijk strafbaar feit, tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Deze veroordeling heeft verdachte er kennelijk niet van weerhouden opnieuw een vergelijkbaar strafbaar feit te begaan.

Nu deze veroordeling meer dan vijf jaar oud is, zal de rechtbank deze veroordeling niet als strafverzwarend meewegen. Uit de verschillende rapportages alsmede door de verdediging overgelegde stukken volgt dat verdachte een Dutchbatveteraan is, met zeer ernstige psychische klachten. Hij had zijn leven voor zijn aanhouding weer goed op de rit. Na zijn aanhouding en de detentie zijn de klachten weer verergerd en zijn eerdere klachten van herbelevingen en nachtmerries toegenomen.

Hij zal na zijn detentie mogelijk opnieuw een intensieve behandeling moeten ondergaan. Dat verdachte de ontucht volledig ontkent, en de aangifte van de hand wijst door te stellen dat de verklaring van aangeefster onbetrouwbaar is en aangeefster hem heeft misleid over haar leeftijd, maakt zijn gedrag des te zorgwekkender en verwijtbaarder.

Nu verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag neemt, en een eerdere veroordeling wegens ontucht verdachte er kennelijk niet van heeft weerhouden om weer de fout in te gaan, acht de rechtbank het risico op recidive dan ook aanwezig. De rechtbank is echter van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf niet aansluit bij de straffen die in vergelijkbare gevallen zijn opgelegd, zodat de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde straf sterk zal matigen.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 15 maanden moet worden opgelegd. De rechtbank bepaalt dat een gedeelte van 5 maanden vooralsnog niet ten uitvoer zal worden gelegd en zal daaraan een proeftijd van 3 jaren verbinden, opdat verdachte zo begeleid kan worden en hij ervan wordt weerhouden zich voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een nieuw strafbaar feit.

Daarnaast acht de rechtbank een contactverbod met [slachtoffer] , alsmede de in het dictum genoemde voorwaarden noodzakelijk. De behandeling van de vordering van [slachtoffer] , levert niet een onevenredige belasting van het strafgeding op.

De rechtbank wijst dit deel van de vordering dan ook af. Voor het overige levert de behandeling van deze schadepost een onevenredige belasting van het strafproces op. De vordering zal dan ook tot dat bedrag worden toegewezen, met dien verstande dat dit bedrag vermeerderd dient te worden met de wettelijke rente berekend van 11 augustus tot de dag der algehele voldoening.

De vordering zal voor het overige deel niet-ontvankelijk verklaard worden. De benadeelde partij kan dat deel bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Voorts zal verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. In het belang van de benadeelde partij voornoemd wordt als extra waarborg voor betaling de schadevergoedingsmaatregel artikel 36f Sr aan verdachte opgelegd.

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 57 en van het Wetboek van Strafrecht. Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld. Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Bepaalt dat een gedeelte, te weten 5 maanden , van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 3 drie jaren navolgende bijzondere voorwaarden niet is nagekomen:.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde. De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft;. Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde: Reclassering Nederland moet blijven stellen.

Vervolgens moet hij zich gedurende de proeftijd onder toezicht en leiding van de Reclassering Nederland blijven stellen en zich naar de door of namens die instelling te geven aanwijzingen gedragen, zolang deze instelling dat nodig vindt;. De veroordeelde zal zich dan moeten houden aan de regels die door of namens de leiding van de polikliniek zullen worden gegeven;. Geeft aan genoemde instelling opdracht veroordeelde toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil. Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering is en bepaalt dat dit gedeelte kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter. Wil je nu sex? Zij willen nu jouw harde pik voelen.

Sex chat adult cardate rotterdam - gay massage Your email address will not be published. Cardate lekker pijpen Rotterdam Amsterdam Heb je zin in een cardate met een lekker geil sletje? Prive ontvangst woerden cardate rotterdam - gratis Trakteer jezelf eens op een onvergetelijk erotisch avontuur. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage. Filteren op locatie Land   Alles Nederland België. Ik kan je lekker pijpen mc! Sex porno film nl porn Erotische massage flevoland erotische massage voorburg Dames van plezier - Cardate.

Ik kan goed pijpen en hou van sex. Diane's Secret Een sfeervol privéhuis sexclub in Den Haag.

..

Vrouwen die gratis sex willen spuitende wijven


Hi im new in amstelveen im 25 year old I please send me app message for date I dont like bare sex. Vluggertjes advertenties van dames die beschikbaar zijn voor een snelle sexdate. Wij hebben voor jou het grootste aanbod dames van plezier die geilen op een vluggertje samen met jou. Wil je nu sex? Zij willen nu jouw harde pik voelen. Sex chat adult cardate rotterdam - gay massage Your email address will not be published.

Cardate lekker pijpen Rotterdam Amsterdam Heb je zin in een cardate met een lekker geil sletje? Sexjobs heeft het grootste aanbod Nieuwsbrief. Vul je e- mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Ik ben 39 jr uit limburg enik ben slank eruit en 75 b cup, bruine haar op schouder ik ben vroli Ik ben 39 jr uit. Cardate limburg sex adresjes - nederlandse Jou lekker leeg trekken 35euro Aftrek auto car date blondje drinkt je pis lekker op. Ik ben Yenna een 33 jarige geile Marokkaanse dame Heb jij zin in een geile date met lekkere harde sex wAar veel kan en mag!

Arabische jonge vrouw met Hollandse man. Heb jij zin in een spannende Cardate!! Bel me dan nu!! Alles is mogelijk behalve anaal.. Hoi hoi,, Ik volle Nederlandse meisje 21jr woon achting, in een klein dorpje nabij utrecht doet aan Hoi hoi,, Ik volle Nederlandse meisje Geile huisvrouw van 35 zoekt voor deze week Cardate!

Pijpen en aftrekken 60 euro. Geile huisvrouw van 35 zoekt voor deze w Hee heren, Laat me raden opzoek na iets anders? Ik ben een super ondeugende dame van 21 jaar Hee heren, Laat me raden opzoek na ie Hey heren, zal ik mezelf even voorstellen: Hey heren, zal ik mezelf even voorste Hoi mannen, Ik ben Lisa 23 jaar en nederlands van afkomst. Ik ben volslank en heb een cup D.. Hoi mannen, Ik ben Lisa 23 jaar en nede Halloa jij ondeugende geile man Ben jij opzoek naar een lekkere spannende cardate dan zit je goed Halloa jij ondeugende geile man Ben ji Goeiedag geilerds, Wie heeft er zin in een lekkere cardate nu in jouw auto?

Ben een 23 jarige Goeiedag geilerds, Wie heeft er zin i Hey geile mannen Ik ben naomie 25 jaar lekker slank Braziliaans cup 65 b 49 kg zin in een geil Hey geile mannen Ik ben naomie 25 jaar Hallo geile lekkere mannen Ik ben cloe ik ben 25 jaar en ben Nederlands, ik heb maatje c van borst Hallo geile lekkere mannen Ik ben cloe

geille meisjes cardate pijpen